Μέγεθος γραμματοσειράςΑλλαγή χρωμάτων
English (United Kingdom)
search icon

ΚΟΜΒΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ

Βιοανάλυση
Δεδομένα από την
πραγματική πρακτική
Επιστήμη εφαρμογών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ:
στο προσκήνιο
της έρευνας στις
Επιστήμες Ζωής

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Γεφύρωση κενού ανάμεσα
στην ερευνητική αριστεία
στις Επιστήμες Ζωής και τις
εφαρμογές για τις ανάγκες
του τελικού χρήστη

ONE
HEALTH

υγιείς
άνθρωποι
υγιές
περιβάλλον
υγιή
ζώα & φυτά

ΕΡΕΥΝΑ

Σύνοψη

Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τη διαχείριση και την ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data) σε όλες τις επικράτειες της ζωής στα πλαίσια μελετών Next Generation Sequencing (NGS) που εκτείνονται από τις μικροβιακές κοινότητες στα φυτά και τα ζώα, τα τρόφιμα και τον άνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση σε πολλές τεχνολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μεταξύ άλλων: (i) whole exome sequencing, (ii) DNA methylome sequencing, (iii) ανάλυση μεταγραφώματος (RNA-seq και Ribo-seq), (iv) στοχευμένη NGS αλληλούχηση (targeted NGS sequencing), (v) μεταγονιδιωματική και (vi) πρωτεομική ανάλυση, μεταξύ άλλων, με κοινό χαρακτηριστικό την παραγωγή βιοδεδομένων μεγάλου όγκου. Πράγματι, μια και μόνο μελέτη μπορεί να αποδώσει αρκετές εκατοντάδες Gigabytes δεδομένων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μιας ισχυρής υπολογιστικής υποδομής, όπως η εγκατεστημένη υποδομή στο ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ (Παράρτημα VI), ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική ανάλυση που μπορεί να οδηγήσει σε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας και ανάλυσης βιοδεδομένων μεγάλου όγκου, επισημαίνονται οι στενοί δεσμοί του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ με καθιερωμένες Ευρωπαϊκές e-υποδομές, π.χ. EGI, EUDAT και RDA. Επίσης, το Ινστιτούτο είναι μέλος σημαντικών συνεργατικών ερευνητικών δικτύων (π.χ. Euroclonality-NGS), έχοντας έτσι τη δυνατότητα να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των υπολογιστικών προκλήσεων αλλά επίσης και να αλληλεπιδρά με σημαντικούς φορείς και ερευνητές και, έτσι, να συμβάλει στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών.

Αγρο-Βιοτεχνολογία Βιοϊατρική ΈρευναCAPITALIZING

Bio-Economy & Agri-Technology Institute
Hellenic Institute of Transport
Information Technologies Institute
Institute of Applied Bioscences
Chemical Process & Energy Resources Institute