Μέγεθος γραμματοσειράςΑλλαγή χρωμάτων
English (United Kingdom)
search icon

GDPR

Ενημέρωση του ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Από την 25η Μαϊου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ \ ΕΚΕΤΑ) έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας αριστείας στο πεδίο των επιστημών ζωής και των εφαρμογών οι οποίες απαντούν στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Στην προσπάθεια του αυτή, με απόλυτο σεβασμό στην αξία του ανθρώπου και την ιδιωτικότητα, το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ένα πλήρες Πρόγραμμα Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των ασθενών και των συμμετεχόντων σε μελέτες. Οι ερευνητές και οι εργαζόμενοι δρουν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας.

Η ενεργή και δυναμική συμμετοχή όλων των εργαζόμενων του ΙΝΕΒ στο Πρόγραμμα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων εξασφαλίζει τη διεξαγωγή, σε τακτική βάση, ελέγχων της απόδοσης του προγράμματος, καθώς και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή του το ινστιτούτο. Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει αποτελεσματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, που σχεδίασε και συντηρεί to INEB και για το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 27001:2013.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται το ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση, όπως: Δεδομένα Ταυτότητας (Κωδικός χρήστη, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φωτογραφία, Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, εκδούσα Αρχή, Ημ. Έκδοσης) Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Δεδομένα Υγείας (Ιατρικές Γνωματεύσεις, Ιατρικά πιστοποιητικά) Βιογραφικά σημειώματα

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση: Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων Τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση: 1. Με τη συγκατάθεσή σας Για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας 2. Για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με το ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ ή κατά την προσυμβατική διαδικασία Για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης 3. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τους ασθενείς και το προσωπικό μας. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έναντι δημοσίων αρχών και φορέων (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές). 4. Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων/ αναλύσεων 5. Για την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον για την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων και την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ιατρικού ενδιαφέροντος 6. Για λόγους έννομου συμφέροντός μας, ως: Για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες σας. Για τη διαχείριση των παραπόνων σας. Για τη διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικέ7ς συμβάσεις. Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

Προκειμένου να προβούμε στις εξετάσεις που μας αναθέτετε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας καθώς και τα κλινικά σας δείγματα. Η συλλογή και επεξεργασία κάθε πληροφορίας που σας αφορά θα είναι εμπιστευτική και προστατευμένη από τους κανόνες του ιατρικού απορρήτου, καθώς και από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Θα τηρείται η ανωνυμία και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται. Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται θα περιοριστούν στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο και θα παραμείνουν στην κατοχή μας για τη διενέργεια της εξέτασης / ανάλυσης, για την οποία προορίζονται, καθώς και για 6 μήνες μετά από αυτή, προκειμένου να ικανοποιηθούν ενδεχόμενα αιτήματά σας, που αφορούν στην επικύρωση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Η βιοϊατρική έρευνα στο ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ έχει ως βασικό αντικείμενο την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων και την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ιατρικού ενδιαφέροντος ώστε να προωθηθεί η μετάβαση από το εργαστήριο στην κλινική πράξη (‘from bench to bedside’), σε συμφωνία με τις αρχές της Ιατρικής Ακριβείας για μεγιστοποίηση του οφέλους και ελαχιστοποίηση του περιττού κόστους και των ανεπιθύμητων ενεργειών. Εφ’ όσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, το κλινικό δείγμα που μας διαθέτετε, μαζί με ανωνυμοποιημένες πληροφορίες που το συνοδεύουν, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε έρευνες που έχουν στόχο τη βελτίωση της υγείας ασθενών, καθώς και του προσδόκιμου και της ποιότητας της ζωής τους. Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως: Δημόσιους φορείς Ανεξάρτητες αρχές Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία (σε περίπτωση που συμμετέχετε σε έρευνες, με τη συγκατάθεσή σας) υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ωστόσο οφείλει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα, όπως οι προτιμήσεις σας.

Στο ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε: Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς. Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα. Είναι ακριβή και ενημερωμένα. Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο. Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: Το δικαίωμα πρόσβασης Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Το «δικαίωμα στη λήθη» Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα. Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας. Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό. Εφόσον το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος. Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πατήστε εδώ.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο dpo@inab-certh.gr ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ. 60361 – 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.Σχετικά αρχεία:
Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων
Πολιτική COOKIES
Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679
Νόμος 4624/2019
Προστασία Δεδομένων στην Ε.Ε.