ΚΟΜΒΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ

Βιοανάλυση
Δεδομένα από την
πραγματική πρακτική
Επιστήμη εφαρμογών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ:
στο προσκήνιο
της έρευνας στις
Επιστήμες Ζωής

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Γεφύρωση κενού ανάμεσα
στην ερευνητική αριστεία
στις Επιστήμες Ζωής και τις
εφαρμογές για τις ανάγκες
του τελικού χρήστη

ONE
HEALTH

υγιείς
άνθρωποι
υγιές
περιβάλλον
υγιή
ζώα & φυτά

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Βιοανάλυση

Επεξεργασία μεγάλων Βιοδεδομένων

Συμμετοχή σε Εθνικές και Ευρωπαϊκές υποδομές

Στενές σχέσεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα

Αξιοποίηση διαθεματικότητας του ΕΚΕΤΑ

Συνεργασία με τον παραγωγικό τομέα

strategic approach